MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİGIDA MÜHENDİSLİĞİ


Lisans Ders İçerikleri

 

FDE 101 Gıda Mühendisliğine Giriş(1-0)
Gıda mühendisliğinin amacı, tanımı ve tarihsel gelişimi. Gıda sistemleriyle ilgili biyolojik ve fiziksel bilimlerin prensipleri. Gıda maddelerinin yapı ve özellikleri, koruma yöntemleri ve hasattan paketleme ve dağıtıma kadar gıda işlemesinin mühendisliğine giriş.

 

FDE 201 Madde ve Enerji Dengeleri (4-0)
Birim ve boyut sistemleri. Kimyasal reaksiyon içeren ve içermeyen işlemler için madde dengeleri.Gazlar ve buharlar, doygunluk ve nem. Enerji dengesi, fiziksel ve kimyasal ısı etkileri, buhar tablolarının kullanımı. Aynı zamanda yapılan madde ve enerji dengeleri. Mühendislik etiği, sorumlulukları, sağlık ve güvenlik konuları.

 

FDE 224 Gıda Mühendisliği İşlemleri I (4-0)
Gıda mühendisliği işlemlerine ve momentum transferine giriş. Akışkan hareketine genel bakış. Newtonian ve non-Newtonian akışkanlar. Makroskopik kütle, momentum ve enerji dengeleri. Sürtünme katsayıları, batık objeler etrafında akış. Boyut analizi. Akış ölçümü ve taşınma araçları. Akışkan karışımı.Mekanik ayırma yöntemleri. Mühendislik etiği, sorumlulukları, sağlık ve güvenlik konuları.
Önkoşul: FDE 201

 

FDE 300 Yaz Stajı (kredisiz)
Bölüm tarafından belirlenmiş ya da onaylanmış bir fabrikada otuz iş günü uygulama eğitimi. Eğitim süresi sonunda bir rapor istenir.
Önkoşul: FDE 201

 

FDE 305 Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı (0-2)
Mikroorganizmalarla laboratuvar çalışmaları üzerine temel teknikler. Örnek çalışmalarla gıdalardan saf koloni elde etme, koloni sayısı belirleme, koloni bulma ve mikroorganizmaların kontrolü. Mikrobiyolojik analizlerle kalite belirlenmesi.
Eşkoşul: FDE 311

 
FDE 306 Gıda Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme (3-0)3

Gıda mühendisliği işlemlerinin matematiksel modellenmesi. Katsayıların belirlenmesi için ampirik modeller. Deneysel tasarım, data kullanımı ve değerlendirilmesi.
Önkoşul: FDE 201

 

FDE 310 Gıda Maddeleri Laboratuvarı (0-2)
Gıda maddelerinin kimyasal kompozisyon, yapı ve işlevselliğiyle ilgili fiziksel ve kimyasal karakterizasyonuyla ilgili laboratuvar deneyleri. İşlenme sırasındaki kimyasal ve fiziksel değişimler, işlenmiş gıdaların fiziksel ve kimyasal dayanıklılığı.
Eşkoşul: FDE 314

 

FDE 311 Gıda Mikrobiyolojisi (3-0)3
Mikroorganizmaların gıdalarla ilişkilendirilmesi. Gıdalarda baskın olan mikroorganizmaların özellikleri. Gıdalardaki mikroorganizmaların kaynakları ve önemi. Gıda kaynaklı patojenler. Gıda güvenliği ve kalitesinin göstergeleri, mikrobiyolojik standartlar. Gıdalarda virüslerin varlığı. Sporlanma ve gıdalarda sporlanan organizmalar.
Önkoşul: BIO 107

 

FDE 312 Gıda İşlemleri (3-0)3
Gıdalarin işlenmesi ve korunmasina ilişkin yöntemler. Gıdalarda konserveleme, dondurma, ışınlama, kurutma, paketleme ve depolama metodları. Yeni gıda işleme teknikleri.
Önkoşul: FDE 321

 

FDE 313 Gıda Kimyası (3-0)3
Gıdalarin birincil ve ikincil yapıtaşlarının kimyası. Bileşenlerin kimyasal yapılarındaki değişikliklerin gıdaların işlevsel, fiziksel özellikleri ve besin degeri üzerindeki etkisi. Gıda yapıtaşlarını kapsayan kompleks enzimatik ve kimyasal bağıntılar ve bu tepkimelerin gıda sistemlerinin üzerindeki etkisi.
Önkoşul: BIO 107 ve CHEM 229

 

FDE 314 Gıda Maddelerinin Fiziksel Özellikleri (3-0)3
Gıdaların işlevsel, fiziksel, termik ve elektriksel özellikleri bakımından sınıflandırma.
Kolloid gıda sistemleri ve gıda yapıtaşlarının emülgatör, stabilizatör, doku düzenleyici, jel ve köpük yapıcı olarak işlevleri. Kolloid gıda sistemlerinin termodinamik, elektriksel, reolojik ve kinetik özellikleri. Gözenekli yapıların önemi, sınıfladırılması ve ölçme yöntemleri.
Önkoşul: FDE 313 ve CHE 204

 

FDE 318: İşlenmemiş Gıdalardaki Biyokimyasal Değişimler

İşlenmemiş gıdaların biyokimyası: kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, hububat ve baklagiller, süt,  hasat sonrası meyve ve sebzelerin fizyolojisi. Toksik maddeler ve bulaşanlar. Kolloid sistemlerdeki interaksiyonlar, kahverengileşme reaksiyonlarının biyokimyası, yağ oksitlenme reaksiyonları, camsılığa geçiş ve gıdaların hal diyagramları.

Önkoşul: FDE 313

 

FDE 320 Uygulamalı Kinetik (3-0)3
Kimyasal tepkimelerin hızı. Biyolojik tepkimelerin kinetiği. Hücre kültürlerinde biyokütle üretiminin, besin kulanımının ve ürün oluşumunun knetiği. Mikrobiyolojik ölümün ve enzim inaktivasyonunun kinetiği. Biyolojik tepkimelerin tasarımı ve analizi. Hareketsizleştirilen biyokatalistler.
Önkoşul: FDE 313

 

FDE 321 Gıda Mühendisliği İşlemleri II (4-0)4
Isı transferinin temeli, kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyonun prensipleri. Isı transfer katsayılarının tespitinde kullanılan empirik modeller. Gıda mühendisliğindeki ısı transfer işlemleri: Newtonian olmayan akışkanlardaki ısı transferi, kaynama ve sıvılaşma, buharlaşma, konsantrasyon, pastörizasyon ve sterilizasyon, pişirme, soğutma ve dondurma işlemleri. Mühendislik etiği, sorumlulukları, sağlık ve güvenlik konuları.
Önkoşul: FDE 224 ve MATH 219

 

FDE 322 Uygulamalı Gıda Mikrobiyolojisi (3-0)3
Gıda endüstrisinden örnekler kullanılarak mikroorganizmaların yararlı kullanımına giriş. Ön-ekim kültürlerinde bakteriyofaj problemleri. Bakterilerin ve küflerin metabolizması. Metabolitlerin gıdalardaki kullanımı. Gıdaların ve mikroorganizmaların ilişkilendirilmesi.
Önkoşul: FDE 311

 

FDE 324 Gıda Mühendisliği İşlemleri III (4-0)4
Madde transferi ve difüzyonun (yayılma) prensipleri. Kurutma ve kristalizasyon işlemleri. Denge prosesleri, membranla ayırma işlemleri. Mühendislik etiği, sorumlulukları, sağlık ve güvenlik konuları.
Önkoşul: FDE 224 ve CHE 204

 

FDE 400 Yaz Stajı (kredisiz)
Bölümün onayladığı bir işletmede 30-günlük uygulamalı eğitim. Çalışma süresinin sonunda staj raporunun hazırlanması gerekmektedir.
Önkoşul: FDE 300

 

FDE 403 Gıda Biyoteknolojisi (3-0)3
Biyoteknolojinin genel kavramlarına giriş, modern ve klasik biyoteknolojinin karşılaştırılması, biyolojik organizmalarının özellikleri ve kullanımı, biyoreaktörler ve biyomühendislik, saflaştırma işlemleri, modern gıda biyoteknolojisi uygulamaları.
Önkoşul: FDE 313

 

FDE 407 Gıda Endüstrisinde İşlem Kontrolü Uygulamaları (3-0)3
İstenilen düzeyde raf ömrü ve kalitedeki işlenmiş gıdaların üretiminde işlem kontrolünün önemi, işlem kontrolü prensiplerinin modelleme ve simülasyonda zorluklara neden olan kompleks gıda yapısının ele alınmasında uygulamaları. Bazı gıda üretim işlemlerinin simülasyon ve kontrolü.

Önkoşul: FDE 3211 ve FDE324

 

FDE 412 Fermentasyon Teknolojisinin Mühendislik Prensipleri (3-0)3
Gıdaların ve gıda katkı maddelerinin fermentasyonla üretimi. Aerobik ve anaerobik sistemler, kesikli ve sürekli işlemler, biyoreaktör tasarımı ve işletimi. Ekmek mayası, turşu ve zeytin, endüstriyel enzimler, koku vericiler, vitaminler, alkollü içecekler, yüksek fruktozlu mısır şurubu, organik asit ve amino asit üretiminin mühendslik prensipleri

Önkoşul: FDE 320

 

FDE 413 Gıda Teknolojisi (3-0)3
Her gıda grubu için hammadde taşınması ve işlenmesi, gıda ürünlerinin paketlenmesi, saklanması ve dağıtımı konuları ele alınır. Bazı konular öğrencilere dönem projesi olarak verilir.

Önkoşul: FDE 321

 

FDE415 Gıda İşletmelerinin Sanitasyonu (3-0)3
Gıda endüstrisinde sanitasyonun önemi. HACCP'in tanıtımı. Çeşitli gıda işleme sistemlerinde sanitasyon uygulamaları. Standard sanitasyon işlem prosedürleri (SSOP). Temizlik malzemeleri, sanitazörler, böcek kontrolü, atık ürün işlemleri.

Önkoşul: FDE 311

 

FDE 416 Gıda Mühendisliği İşlemleri Labaratuvarı (1-4)3
Çeşitli gıda mühendisliği işlemlerin hakkında deneyler (kurutma, ekstraksiyon, pastörizasyon, filtreleme, boyut küçültme, santrifüjleme, akışkan akışı, fermantasyon). Deney tasarımı, sonuçların yazılı raporlar halinde analizi ve gösterimi.

Önkoşul: FDE 321 ve FDE 324

 

FDE 418: Gıda Muhafaza Kimyası ve Ambalajlama

Kimyasal muhafaza metodları: antimikrobiyal kullanımı, antioksidanlar, kürleme bileşenleri. Polimer kullanarak muhafaza; enkapsülasyon sistemlerinin kullanımı ve tasarımı, yenilenebilir kaplamalar ve filmler. Gıda ambalajlaması ile muhafaza.  Ambalaj malzemesi tipleri, ambalajlamanın mühendislik prensipleri, ambalaj-gıda interaksiyonları, ambalajlama alanındaki son gelişmeler, nanoteknolojinin gıda ambalajlama üzerine uygulamaları.

Önkoşul: FDE 313

 

FDE 425 Gıda Mühendisliği Tasarımı (2-2)3
Mühendislik etiği, sorumlulukları, sağlık ve güvenlik konuları. Gıda endüstrisindekullanılan araçların örnek çalışmalarla tasarımı ve optimizasyonu. İşlem şartlarının optimizasyonu. Her örnek için, mühendislik işlemlerinin prensiplerinin teknik spesifikasyonlarla beraber tasarım raporunda ayrıntılı olarak değerlendirilmesi.
Önkoşul: FDE 320, FDE 321, FDE 324 ve CHE 423

 

FDE 426 Gıda Ürün ve Fabrika Tasarımı (2-2)3
Mühendislik etiği, sorumlulukları, sağlık ve güvenlik konuları. Gıda endüstrisinden özgün bir ürün için market araştırması, işlem seçimi, üretimi  ve pazara ulaştırılması.
Önkoşul: FDE 320, FDE 321, FDE 324 ve CHE 423

 

FDE 431 Gıda Kalite Kontrolü (3-0)3
Kalite kontrol zinciri ve geri dönüş döngüsü kavramı vurgulanarak gıda fabrikalarındaki kalite control sistem tasarımının prensipleri. Kalite control için gerekli olan istatistiksel metodlar. Gıdaların özelliklerine uygulanan kalite control grafikleri. Numune alma metodları ve numune kabul planları. Deneysel tasarım ve gıda endüstrisinde HACCP uygulanması.

Önkoşul: ES 303

 

FDE 432 Duyusal Analiz (3-0)3
Gıdaların duyusal nitelikleri; çeşitli ürünlerin görünüş, tat, koku ve dokunmayla algılanan özellikleri ve bu niteliklerin kavranmasını sağlayan mekanizmalar. Görsel, koku alma, tat alma ve dokunma/kinestetik duyuları. Psikofiziksel duyular; derecelendirme, ölçme ürün özelliklerine göre analiz ve yorum. Koku ve tat testlerinin ilkeleri, renk ve yapısal özellik ölçümlerinin fiziksel yöntemleri. Eğitici duyusal paneller, fark testi, eşik ve seyreltme testleri, sıralama testleri. Tanımlayıcı ve oransal yöntemler, hedonik testler.
Önkoşul: ES 303

 

FDE 434 Gıdaların Kurutulması ve Kurutucular (3-0)3
Kurutmanın gıda endüstrisindeki önemi ve kurutulmuş gıdalar. Eş zamanlı ısı ve kütle aktarım işlemi olarak kurutmanın temel koruma kuralları. Nem diyagramı ve psikrometrik diyagram, su absorpsiyon ve desorpsiyon izotermleri, teorik bağıntılar ve işlem üzerindeki önemleri. Gıdanın yapısının, beklenen kurutma mekanizması ve kuruma davranışını belirlemede kullanılan yöntemler üzerindeki etkisi. Gıda endüstrisinde kullanılan kurutucuların genel tipleri. Sprey, donduruculu ve diğer özel kurutucular. Mikrodalgayla kurutma. IR ve entegre edilmiş sistemler. Kesikli ve sürekli işlemler için kurutucu tasarım ve kontrolü.

Önkoşul: ES 324

 

FDE 483 Gıda Pazarı  ve Mevzuat  (3-0)3

Mikroekonomiye giriş, tüketici ve üretici ekonomisi, gıda piyasa dengeleri, ticaret,  küresel gıda pazarı yapısı, dünya ticaret kuralları, gıdalar için düzenleyici küresel çerçeveler, gıda mevuzatı , Türk gıda mevzuatının Avrupa Birliği ile uyumu, gıda sektörünün rekabet gücü, gıda sektöründe rekabet

 

FDE 484 Konvansiyonel Olmayan Gıda Koruma Teknolojilerinin Mühendislik İlkeleri (3-0)3

Isısal ve ısısal olmayan teknolojilerin tanımı; ohmik ısıtma, mikrodalga ile ısıtma, yüksek hidrostatik basınç işlemi, darbeli elektrik alanı ile işlem, ışınlama ve yüksek yoğunluklu ışık işlemi. 

Önkoşul: FDE 321

 

FDE 490 Gıda Mühendisliği Araştırmaları(1-4)3

Bilgi, yetenek ve yaratıcılığın, bir pazar araştırması, laboratuvarda deneysel bir çalışma veya sürmekte olan bir projede görev alma şeklindeki bir araştırma başlığı altında uygulanması. Araştırma projeleri, dönem sonunda bir final raporu ve seminer ile sunulmaktadır.
Önkoşul: 4.sınıf öğrencisi olmak

 

FDE 497 Gıda Mühendisliğinde Özel Konular: Gıda ve Sağlık (3-0)3

Gıda ve Beslenmenin temelleri, hastalık ve sağlıkta  besin ögeleri ve antioksidanlar; Enerji ve Kalori, sağlıklı yaşlanma için beslenmede güncel yaklaşımlar; malnutrisyon, obezite, diyabet, gıdalar ve kardiyovasküler hastalıklar, nutrigenomiğe giriş, gıda-ilaç etkileşimleri, gıda alerjileri,  probiyotiklerin sağlık üzerindeki etkileri, prebiyotikler, gıda etiketleri, fonksiyonel gıdalar, antioksidanlar, gıdaların antibiyotik  antimikotik özellikleri, polifenoller ve insan sağlığı

Önkoşul: FDE 313

 

FDE 494 Gıda Mühendisliğinde Özel Konular:  Gıda Mikrobiyolojisinde Mikrobiyel Genotiplendirme (3-0)3

Moleküler metodlarınnın esasları; Gıda kaynaklı patojenlerin genotiplendirilmesi; Gıda mikrobiyolojisinde DNA sekans databankaları; Gıda mikrobiyolojisinde alttiplendirme uygulamaları; Gıda biliminde epidemiyoloji; Gıda kaynaklı salgınlarda vaka kontrol çalışmaları.

Önkoşul:FDE 311


FDE 491-49X Gıda Mühendisliğinde Özel Konular (3-0)3
Bu kodlar, katalogta düzenli olarak listelenmemiş teknik seçmeli dersler için kullanılacaktır. Ders içerikleri dönem başlamadan önce duyurulacaktır.
Önkoşul: Bölümün onayı.